"เราพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการศึกษาสถาปัตยกรรม
ที่เน้นการประยุกต์ภูมิปัญญาล้านนา กับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้า
ในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว"

ศ.ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี - คณบดี

UPCOMING EVENTS


EVENTS

ARCH NEWS

Quick Facts

8

Study Programs

63

Academic Staff

44

Supporting Staff

814

Total Students

72

Foreign Students

9

Online Courses