"เราพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการศึกษาสถาปัตยกรรม
ที่เน้นการประยุกต์ภูมิปัญญาล้านนา กับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้า
ในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว"

รศ.ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี - คณบดี

COMING UP

7

Study Programs

56

Academic Staff

40

Supporting Staff

602

Total Students

31

Foreign Students

8

Online Courses

UPDATE COVID 19

EVENTS

ARCH NEWS