"เราพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการศึกษาสถาปัตยกรรม
ที่เน้นการประยุกต์ภูมิปัญญาล้านนา กับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้า
ในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว"

รศ.ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี - คณบดี

UPCOMING EVENTS

Quick Facts

7

Study Programs

68

Academic Staff

41

Supporting Staff

693

Total Students

31

Foreign Students

8

Online Courses

EVENTS

ARCH NEWS