กิจกรรม : President of the World Crafts Council - Asia Pacific Region เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ : 13/11/2562
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ คำแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ Dr. Ghada Rida Hijjawi, President of the World Crafts Council - Asia Pacific Region พร้อมคณะผู้ติดตาม ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวัสดุและสิ่งก่อสร้าง งานไม้ไผ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมเจรจาความร่วมมือด้านงานออกแบบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562