กิจกรรม : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมคณะและรับฟังบรรยายการเรียนการสอน

วันที่ : 21/11/2562
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 29 คน และครูผู้ดูแล จำนวน 1 คน จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าฟังบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และชมสถานที่รอบคณะฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ คำแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-11.30 น.