กิจกรรม : พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ "ความร่วมมือจิตอาสา"

วันที่ : 16/11/2562
สถานที่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ผศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการ "ความร่วมมือจิตอาสา" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราชมงคลล้านนา และ สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเจตจำนง จะร่วมมือกันทางวิชาการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้าง และเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยและป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนบ้านเรือนประชากร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้ร่วมลงนามได้แก่
ดร.กมล ตรรกบุตร ประธานมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ฟั่นชมภู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัยที่ 15