กิจกรรม : อบรมเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเบื้องต้น

วันที่ : 12/12/2562
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเบื้องต้น เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร ให้มีทักษะ ความรู้ที่จะสามารถช่วยชีวิตของผู้ป่วยในเบื้องต้นได้ ในกรณีต่าง ๆ เพื่อลดอันตรายที่รุนแรงหรือลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญงานปฐมพยาบาลผู้ป่วย เป็นวิทยากรอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. 15.00 น. ณ ห้องประชุมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2