กิจกรรม : Ecole National Suprieure dArchitecture de Paris-Belleville (ENSAPB) Workshop

วันที่ : 05/12/2562
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการทำการศึกษารังวัดอาคารสถาปัตยกรรมในเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 - 18 ธันวาคม 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก Ecole National Suprieure dArchitecture de Paris-Belleville (ENSAPB) ประเทศฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. คมสัน ธีรภาพวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานและร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว