กิจกรรม : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ International Project Based Learning Program ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Hanbat National University ณ เมือง Daejeon สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ : 15/12/2562
สถานที่ : Hanbat National University


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชีพสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายธัญธร กล่อมสุวรรณ และ นางสาวมณฑกาณฑ์ เจากสิกร นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ International Project Based Learning Program ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Hanbat National University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในด้านวิชาการ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ Hanbat National University เมือง Daejeon สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2562