กิจกรรม : คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม College of Architecture and Urban Planning, Tongji University

วันที่ : 07/01/2563
สถานที่ : College of Architecture and Urban Planning, Tongji University


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง อาจารย์ธวัชชัย เตริยาภิรมย์ อาจารย์พิมพ์สิริ โตวิจิตร และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชม College of Architecture and Urban Planning, Tongji University โดยมี Professor Li Xiangning, Deputy Dean of College of Architecture and Urban Planning, Tongji University ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 พร้อมเจรจาความร่วมมือกับ College of Architecture and Urban Planning, Tongji University ในด้านการต่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และความร่วมมือด้านวิชาการต่าง ๆ ในอนาคต