กิจกรรม : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ LIVE DESIGN DISCOURSE Chiang Mai 2019 : Heritage City

วันที่ : 09/12/2562
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ LIVE DESIGN DISCOURSE Chiang Mai 2019 : Heritage City ระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บัณฑิตและสมาคมวิชาชีพสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจากตัวแทนสมาคมสถาปนิกวิชาชีพและนักศึกษาจาก 4 ประเทศได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA), สมาคมสถาปนิกอินโดนีเซีย Indonesian Institute of Architects (IAI), สมาคมสถาปนิกมาเลเซีย Pertubuhan Akitek Malaysia (PAM) และสมาคมสถาปนิกสิงค์โปร์ Singapore Institute of Architects (SIA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถาปนิกวิชาชีพและนักศึกษาจากต่างสถาบันและจากต่างประเทศได้มีโอกาสในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในด้านการออกแบบ ในบริบทที่มีความแตกต่างทั้งทางด้าน ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี