กิจกรรม : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเข้านำเสนอโครงงานและขอคำปรึกษา

วันที่ : 15/01/2563
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและครูที่ปรึกษา จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้านำเสนอโครงงาน และขอคำปรึกษาด้านผังเมืองและการออกแบบ ในรูปแบบเมืองแห่งอนาคต ชื่อ Squardscant City ซึ่งทำจากอุปกรณ์ Lego เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ First@ LEGO® League Thailand หัวข้อการแข่งขัน CITY Shaper2019/20 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ทองท้วม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กษมา พลกิจ ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น.