กิจกรรม : All School Meeting 2/2019

วันที่ : 15/01/2563
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3


หน่วยกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชิพสัมพันธ์ จัดกิจกรรม All School Meeting ประจำภาคการศึกษา 2/2019 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้พบปะแนะนำข้อมูลข่าวสารกิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนอกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงการประกาศผลรางวัล DESO ประจำภาคการศึกษา 1/62 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.