กิจกรรม : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมและพิจารณารายละเอียด การร่างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)

วันที่ : 20/01/2563
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ, รองศาสตราจารย์ ศิริชัย หงษ์วิทยากร จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ศาสตราจารย์จามรี จุลกะรัตน์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคุณชัยรัตน์ สุระจรัส กรรมการผู้จัดการบริษัท ส้านักงานออกแบบระฟ้า จ้ากัด เพื่อพิจารณารายละเอียดการร่างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) ของคณะฯ ซึ่งในการเสนอร่างหลักสูตรใหม่ จะต้องมีการรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดและมาตรฐานของหลักสูตรฯ ก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 12.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่