กิจกรรม : Home Coming Day

วันที่ : 25/01/2563
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตรุ่นที่ 20 และ มหาบัณฑิตรุ่นที่ 14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Home Coming Day)

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับบัณฑิต
ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาบัณฑิต และสมาคมวิชาชีพสัมพันธ์ กล่าวรายงาน
และคณะฯได้เกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Professor emeritus Dr.Hiroaki Kimura กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต

นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากนักศึกษาแต่ละชั้นปี ณ ลานร่ม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 16.30 20.00น.