กิจกรรม : Professor emeritus Dr.Hiroaki Kimura ได้รับอนุมัติ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 27/01/2563
สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ Professor emeritus Dr.Hiroaki Kimura ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Professor emeritus Dr.Hiroaki Kimura เป็นนักวิชาการและสถาปนิก ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของประเทศญี่ปุ่นและนานาชาติ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ยกตัวอย่างเช่น ผลงาน Honor of Fellows The Royal Incorporation of Architects in Scotland (Hon.FRIAS) ในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งรางวัลนี้มีสถาปนิกจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับจำนวน 3 คน และมีอัตลักษณ์การออกแบบที่โดดเด่นแตกต่างจากสถาปนิกทั่วไป เป็นผู้ทรงความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา มีความคิดเป็นของตนเอง กล้าที่จะไปเผชิญกับโลกภายนอก โดยมีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างมหาวิทยาลัย Kyoto Institute of Technology ในสาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีนักศึกษาจาก Kyoto Institute of Technology และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเป็นประจำทุกปี จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทำ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ในปีพ.ศ. 2560 สร้างความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้มีความทันสมัยและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังมีผลงานที่โดดเด่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือการออกแบบอาคาร "ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้" ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกด้วย

นอกจาก Professor emeritus Dr.Hiroaki Kimura แล้ว ยังมีผู้ที่ได้รับอนุมัติปริญญาสถาปัตยกรรม ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม อีกหลายท่าน ได้แก่ ดร.จุลทัศน์ กิตติบุตร ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2546, ดร.นิธิ สถาปิตานนท์ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 และ Professor Dr.Masao Furuyama ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

ขอขอบคุณภาพจาก ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์