กิจกรรม : งานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

วันที่ : 27/01/2563
สถานที่ : ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และกล่าวแสดงความยินดี

โดย Professor emeritus Dr.Hiroaki Kimura ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563