กิจกรรม : การบรรยายพิเศษ เรื่อง "เสริมทักษะการให้กำลังใจ เข้าใจโรคซึมเศร้า"

วันที่ : 19/02/2563
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เสริมทักษะการให้กำลังใจ เข้าใจโรคซึมเศร้า" โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณศศิธร พยัคฆชาติ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ โรงพยาบาลนครพิงค์ และคุณวนันทวดี แม่นยำ วิทยากรอิสระ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับฟัง ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์