กิจกรรม : คณะกรรมการจากสภาสถาปนิก ดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

วันที่ : 21/02/2563
สถานที่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตรสู่สากล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสภาสถาปนิก ได้แก่ ผศ.ดร.นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ, ผศ.ดร.สายทิวา รามสูต, ผศ.พรพรพม แม้นนนทรัตน์, คุณชาติชาย อัศวสุขี, คุณวศิน ธรรมานุบาล, คุณกัลยาณี แสวงศรี และคุณจารุวรรณ สอนรมย์ ในการดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 16.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่